Tag Archives: Gambus

Nawartil Ayyam(gambus)

Nawarti ayyami…
Raga’ti ahlamy…
Ghayyartiloun, wutho, wusyakil
Il khaya…
Allah… Allah… Allah…
Ya… Allah…
Allah gab ‘ainak fa’aini… […Habibi…]
Allah ghama baenak wubaini [Habibi..]
Nawarti ayyami…
Raga’ti ahlamy…
Ghayyartiloun, wutho, wusyakil
Il khaya…
Allah… Allah… Allah…
Ya… Allah…
Allah laifara’ mala yib ‘id nala
Yaharimna youm mimba’dina
Allah gamana sawa amaril hawa
Yighrif uru’ naudambina
Syuf kunna kin waba’idnafin
Wainta wana…
Ba’di kulli ‘umri da hubbak nadha
Ghaiar thoriqi ‘usikiti
Inta min wistil basher
Kadzabilil adhar tdhul hayati udunyati
Wina harda ‘umri bass
‘Umriftada

Mayyal Mayyal(Gambus)

Minkam sanah wala mayyal-mayyal
Wud hubbik ana masygulil bal
Minkam sanah wala mayyal-mayyal
Wud hubbik ana masygulil bal
Latit kallim wala bib sallimi
Latit kallim wala bib sallimi
Minkul yaumin fala yifki halthob
Wala mayyal…..
Lahbib bilat wunsyit bilad
Wuf albi shirtak quwayya
Ya habib ti’ih akhiril ba’ad
Ma khollillil ba’min nihayah
Latit kallim wala bib sallimi
Latit kallim wala bib sallimi
Minkul yaumin fala yifki halthob
Wala mayyal…..